STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO

FINANČNO, STROŠKOVNO, POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO

FINANČNO RAČUNOVODSTVO

Sporoča podatke o poslovanju zunanjim uporabnikom. Spremlja in preučuje poslovanje podjetja v delu, ki je povezan z drugimi. Spremlja podatke in informacije o sredstvih podjetja in obveznosti do njihovih virov, o poslovnem in finančnem izidu celotne organizacije. Podrobno torej spremlja tiste ekonomske kategorije, ki kažejo finančno stanje podjetja.

STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO

Preučuje poslovanje znotraj podjetja in sicer prvine od nabave dalje, stroške in poslovne učinke, poslovnih izid za posamezne dele poslovnega procesa. Podrobno tudi spremlja osnovna sredstva, material, plače, storitve drugih, stroške po mestih nastanka, stroške po proizvodih in podobno,

POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO

Usmerjeno k oblikovanju računovodskih informacij, ki se uporabljajo pri poslovnih odločitvah. Povzema podatke finančnega in stroškovnega računovodstva in je usmerjeno k potrebam vodstva po informacijah, ki jih dnevno potrebuje pri sprejemanju poslovnih odločitev. Oblikuje predračunske potrebne pri načrtovanju in obračunske informacije potrebne za nadzor.

POSLOVNI PROCES

Na začetku poslovnega procesa imamo denar. Tega porabimo tako da imamo izdatke za nakup prvin poslovnega procesa, torej za nakup delovnih sredstev, predmetov dela, dela in tujih storitev. Prvine se nato v procesu proizvodnje porabljajo in nastajajo stroški amortizacije, stroški materiala, stroški dela in stroški tujih storitev. Stroški amortizacije, material, dela in tujih storitve se na koncu proizvodnega procesa zadržijo v zaloga proizvodov oz. nastanejo odhodki. Ko se učinki prodajo, nastanejo prihodki oz. terjatve. Rezultat je dobiček. Ko so terjatve plačane so to prejemki in poveča se stanje denarja.

RAZDELITEV STROŠKOV

Stroški so ovrednoteni potroški prvin poslovnega procesa. Informacije o stroških lahko zajemajo stroške na enoto poslovnega učinka in pa po organizacijskih enotah. Stroškovno računovodstvo daje informacije o načrtovanih in uresničenih stroških. Pri poslovnih odločitvah potrebujemo še razlago izračunov, kasneje pa nadzor in analizo, zato so ključnega pomena informacije o načrtovanih stroških. Ti so lahko zasnovani na preteklih dejanskih stroških, ocenjenih stroških, standardnih stroških.

RAZDELITEV STROŠKOV PO KRITERIJIH

Izvor glede na prvine poslovnega procesaStroški delovnih sredstev – amortizacije
Stroški predmetov dela – material
Stroški dela
Stroški tujih storitev
Obdobje vplivanja na poslovni izidStroški ki se zadržujejo v zalogah
Stroški ki so neposredni odhodki in ob nastanku zmanjšajo poslovni izid
Odzivanje na spremembe v obseguStalni stroški
Spremenljivi stroški
Pripisovanje stroškovnim nosilcemNeposredni – direktni stroški
Posredni – splošni ali indirektni stroški
Poslovne funkcijeStroški proizvodnje
Stroški nabave, uprave in prodaje
Obdobje nastanka stroškovObračunski stroški
Načrtovani stroški
Stroški za nadziranjeObvladljivi stroški
Neobvladljivi stroški
Stroški za izbiranje med poslovnimi alternativamiOdločujoči stroški
Neodločujoči stroški
Vrednotenje posameznih stroškovnih komponentDejanski stroški
Ocenjeni stroški
Standardni stroški

Za izdelavo finančnih poročil moramo poznati stroške po naravnih vrstah (stroški amortizacije, materiala, dela in tujih storitev) in pa stroške za vrednotenje poslovnih učinkov (proizvajalni in neproizvajalni stroški)

Za potrebe poslovodnega odločanja moramo stroške razčleniti na :

  • Stalne in spremenljive
  • Posredne in neposredne stroške
  • Odločujoče in neodločujoče stroške
  • Izogibne in neizogibne stroške
  • Potopne stroške
  • Oportunitetne stroške
  • Dodatne in mejne stroške

Poznati moramo pomen teh stroškov za poslovodno nadziranje uspešnosti poslovanje organizacijskih enot oz. njihovih poslovodij.

Scroll to Top