Insolventnost, postopki insolventnosti

PODALJŠANJE UKREPOV NA PODROČJU POSTOPKOV ZARADI INSOLVENTNOSTI

Ukrepi se podaljšajo do 30.09.2021

Za ublažitev negativnih posledic epidemije so bili tako v obdobju prvega kot tudi v obdobju drugega vala epidemije sprejeti številni zakonski blažilni ukrepi. Z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUPOPDVE) so bili s tako imenovanim sedmim protikoronskim zakonom sprejeti tudi ukrepi na področju postopkov zaradi insolventnosti; urejata jih 56. in 57. člen ZIUPOPDVE.

Na podlagi prvega odstavka 56. člena ZIUPOPDVE je poslovodstvo družbe, ponovno kot je bilo v obdobju prvega vala epidemije, začasno razbremenjeno obveznosti vložiti predlog za začetek stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije in če obstajajo izgledi, da bo družba lahko položaj dolgoročne plačilne nesposobnosti odpravila.

Po prvem odstavku 57. člena ZIUPOPDVE pa je kot začasen ukrep podaljšano obdobje, za katerega lahko sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, ter podaljšan rok, v katerem lahko dolžnik tak odlog opraviči. Z odstopom od splošnih pravil tako imenovanega stečajnega zakona lahko sodišče obdobje odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečaja odloži za daljše obdobje, in sicer ne le za dva meseca, ampak za štiri mesece, če je insolventnost dolžnika posledica razglasitve epidemije. S tem ukrepom se je dolžnikom (za enako obdobje kot v prvem valu epidemije) dalo na razpolago dva dodatna meseca za izvedbo potrebnih ukrepov finančnega prestrukturiranja za odpravo insolventnosti oziroma za predložitev predloga za prisilno poravnavo.

Oba navedena zakonska ukrepa sta le začasne narave. Opisani izredni pravni režim je veljal najpozneje do 31. marca 2021, Vlada pa je oba navedena ukrepa s sklepom podaljšala do 30. junija 2021, saj so glede na takratne razmere in dejansko stanje obstajali vsi razlogi, zaradi katerih so bili določeni ukrepi na področju tako imenovanih insolvenčnih zadev sprejeti.

V mesecu juniju 2021 je Ministrstvo za pravosodje ponovno izvedlo posvetovanje z zainteresirano strokovno javnostjo. Na podlagi izvedenega posvetovanja Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da glede na razmere in dejansko stanje še vedno obstojijo razlogi, zaradi katerih sta bila ukrepa uzakonjena in prvotno že podaljšana, zato ju s spremembo sklepa podaljšuje še do 30. septembra 2021.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top