Povračilo nekritih fiksnih stroškov

POVRAČILO NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV

Uradni list 175/2020, PIS

POGOJI

Pogoji za povračilo nekritih fiksnih stroškov

 • Registriran pred 01.09.2020
 • Vsaj en zaposlen oz. samozaposlen ali družbenik, ki je poslovodna oseba (tudi če je zaposlene za manj kot 8ur/dan, tudi če je delno upokojenec, tudi če je sp na 20/teden)
 • na 31.12.2019 ni bilo podjetje v težavah
 • Ne more opravljati dejavnosti zaradi epidemije COVID-19
 • Nekriti fiksni stroški se ne krijejo iz drugih virov ( zavarovanja, drugi viri)

UPRAVIČENEC

Upravičenec ne more biti :

 • Neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije
 • Opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost (skupino K ) in ima več kot deset zaposlenih na dan oddaje vloge,
 • Tuje diplomatsko predstavništvo in konzulat, mednarodna organizacija, predstavništvo mednarodnih organizacij ter institucija, organ in agencija Evropske unije v Republiki Sloveniji.

NEKRITI FIKSNI STROŠKI

Nekriti mesečni fiksni stroški so določen odstotek celotnih prihodkov podjetja. Če podjetje posluje v letu 2019 se ocenijo na kot 1/12 od 14,4% letnih prihodkov leta 2019. Če je bilo podjetje ustanovljeno kasneje se podatki preračunajo na letno raven. Mesečno stroške energije, komunale, telefona itd podjetje ne more uveljavljati.

Pri izračunu se upošteva :

 • upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju (oktober, november, december 2020) v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019,
 • upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju (oktober, november, december 2020) v primerjavi s prihodki od prodaje v času registracije upravičenca do 1. 9. 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje, če gre za upravičence, registrirane po 1. 10. 2019,
 • odstotek, kot je določen v petem odstavku 109. člena ZIUOPDVE,
 • letni prihodki od prodaje za leto 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od registracije do 1. 9. 2020, preračunanimi na enako obdobje,
 • maksimalni znesek glede na število zaposlenih, ki so v delovnem razmerju za nedoločen čas,
 • maksimalni znesek glede na neto izgubo.

Pomoč se izplača v enkratnem znesku za obdobje 01.10.2020 do 31.12.2020

Upoštevajo se dejanski prihodki od prodaje v mesecih oktober – december v letu 2019 in letu 2020, kar pomeni, da se ne izračunava mesečno povprečje na način celotni prihodki leta 2019 / 12 x 3. Upad prihodkov se računa kot seštevek treh mesece leta 2020 in leta 2019.

IZRAČUN NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV

UPAD ZA VEČ KOT 70%

Nekriti fiksni stroški se ocenijo v višini 1,2 odstotkov letnih prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi na letno obdobje

UPAD ZA 30% DO 70%

Nekriti fiksni stroški se ocenijo v višini 0,6 odstotkov letnih prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi na letno obdobje

Nekriti fiksni stroški ne morejo biti višji :

 • kot 1 000€ na zaposlenega za nedoločen čas, samozaposlenega ali družbenika. (če ni zaposlenega za nedoločen čas ni pomoči)
  • Določanje maksimalnega izplačila se upošteva se stanje na dan vložitve vloge. Število zaposlenih se ugotavlja na dan uveljavitve zakona.
 • kot 70% neto izgube (srednje ali veliko podjetje) oz. 90% izgube (mikro ali majhno podjetje)
  • Normiranec izračuna izgubo v skladu s SRS na podlagi verodostojnih listin
  • Ocena neto izguba je pogoj, da lahko podjetje uveljavlja pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov, in sicer največ 70 odstotkov neto izgube (AOP 187) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 odstotkov neto izgube (AOP187) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju.

UVELJAVLJANJE POVRAČILO NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV

Preko eDavkov se predloži izjava s katero izjavlja, da je oseba, ki jo opredeljuje 109. člen ZIUOPDVE. Upravičenec poda izjavo na osnovi lastne ocene poslovanja, upoštevaje prvi odstavek 112. člena ZIUOPDVE.

Šteje se, da upravičenec zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v upravičenem obdobju zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za 30 ali več odstotkov glede na isto obdobje leta 2019. Za leto 2019 se upoštevajo podatki iz poslovnih izkazov, ki so bili oddani do 31. maja 2020. Če je bil upravičenec registriran za opravljanje dejavnosti po 1. oktobru 2019, je do pomoči upravičen tisti upravičenec, ki mu bodo prihodki v upravičenem obdobju zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za 30 ali več odstotkov v primerjavi s povprečnimi mesečnimi prihodki od registracije do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč oziroma sorazmerni delež, če mu prihodki od prodaje padejo za manj kot je ocenil v vlogi, skladno s petim odstavkom 109. člena tega zakona.)

Rok za oddajo je 31.12.2020. Izplačilo bo do 20.01.2021

VRAČILO POVRAČILO NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV

Upravičenec, ki bo uveljavil pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, in naknadno ugotovil, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, bo o tem obvestil FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od odhodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, in vrnil znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top